O kauze nedostatečných školních kapacit v Košířích

Již dnes chybí v Košířích a Motole místa pro školáky. Při letošním zápisu do prvních tříd proběhne losování jak v ZŠ Nepomucká, tak v ZŠ Weberova. V následujících letech se bude situace jen zhoršovat.

V jaké jsme dnes situaci a jak jsme se do ní dostali?

  • V Košířích a Motole rostou další developerské projekty. Vedení MČ Praha 5 dlouhodobě zcela selhává při zajišťování občanské vybavenosti, především dostatečných míst pro školáky, řešení nárůstu dopravy aj.
  • Situaci má řešit starostka Renáta Zajíčková, která je v zásadním střetu zájmů. Na jedné straně si jakožto majitelka soukromého gymnázia GMVV pronajímá budovu zrušené ZŠ Plzeňská (budova Prahy ve svěřené správě MČ Prahy 5), na straně druhé má jako starostka MČ Praha 5 hájit veřejný zájem. Dlouhodobě však vítězí její soukromé zájmy nad potřebami a zájmy školáků ZŠ.
  • Současná koalice problém neřeší, už třetím rokem hledá nákladná a zástupná řešení především proto, že v Radě a Zastupitelstvu MČ Prahy 5 se recyklují politici, kteří jsou za celou situaci historicky odpovědní. Na radnici jsou navíc napojeni přes bývalé společné strany, koalice, funkce a pozice.

Zdroj fotografie je web KPSS

Čí zájmy hájí radnice Prahy 5?

  • Nejefektivnějším, nejrychlejším a nejlevnějším řešením by bylo navrácení budovy bývalé ZŠ Plzeňská do systému veřejného základního školství. Tento krok by v nejkratším horizontu významně pomohl řešit kapacitu všech stávajících základních škol(ZŠ Nepomucká, ZŠ Beníškové, ZŠ Weberova, ZŠ Podbělohorská), odpadlo by nedůstojné losování a naprosto nepřijatelné dennodenní cestování malých dětí.
  • Soukromé gymnázium GMVV využívá kapacitu budovy bývalé ZŠ Plzeňská pouze částečně, zbývající místa je možné využít pro potřeby základních škol v Košířích již nyní.
  • Neochota majitelky GMVV Zajíčkové uvolnit část budovy ZŠ Plzeňská pro košířské děti vzbuzuje mnoho otázek. Roli zde může hrát také budoucí podnikatelský projekt spojený s RS Development. Stručně se dá popsat jako další kostlivec ODS z Jančíkovy éry, který Praze 5 přináší jen problémy.
  • Smutný závěr: V roce 2021 se na Praze 5 nebavíme o kvalitě a směřování vzdělávání našich dětí, ale o tom, zda prvňáčci z Košíř a Motola nebudou do školy jezdit až na Barrandov.
Více informací o celé situaci

Historie kauzy ZŠ Plzeňská

listopad 2007

Smlouva o budoucí kupní smlouvě mezi MČ Praha 5 a RS Development na pozemky přiléhající budově býv. ZŠ Plzeňská (Hlaváčkova ul.). Za MČ Praha 5 podepsal smlouvu tehdejší starosta Milan Jančík (ODS)

listopad 2011

Zastupitelstvo MČ Prahy 5 schválilo sloučení ZŠ Plzeňská a ZŠ Podbělohorská, občané nesouhlasí a na ZMČ Prahy 5 se obrací formou petice.

srpen 2012

Zaniká ZŠ Plzeňská, 70 % dětí odchází ve školním roce 2012-2013 do ZŠ Vratislavova na Prahu 4, je vyvěšen záměr na pronájem budovy býv. ZŠ Plzeňská

únor 2013

Rada MČ Prahy 5 schválila záměr pronájmu budovy býv. ZŠ Plzeňská pro Gymnázium mezinárodních a veřejných vztahů (majitelkou Renáta Zajíčková), je uzavřena nájemní smlouva do 31. 8. 2023 s výší nájmu 55.492,- Kč/měs. a opcí na prodloužení nájmu do roku 2033.

červen 2017

Poprvé známe tvrdá data: podle Demografické studie se zhorší deficit ZŠ v oblasti Košíř a Hřebenek do pěti let až o 409 míst! Kriticky chybí ZŠ Plzeňská. Začíná intenzivní hledání míst pro nové školy: místo "dřeváčku" v Nepomucké, nad Uhelkami a na východní Klamovce. Více v článku Šolleho koncepce školství Prahy 5 utnula další nevýhodné pronájmy škol.

2019

Vedení MČ Praha 5 přichází se záměrem postavit novou školní budovu na pozemku zahrady ZŠ Podbělohorská, reakcí je petice sousedů z Hřebenek “Neberme dětem školní zahradu - Nechceme polovičatá a nehospodárná řešení”

leden 2020

Situace se školskými kapacitami v Košířích se zhoršuje, zastupitelstvo MČ Praha 5 dává starostce Renátě Zajíčkové za úkol předložit varianty výstavby nové školní budovy v Košířích (termín do 30. 6. 2020, poté do 31. 12. 2020).

červen 2020

Na protest proti střetu zájmů starostky Zajíčkové rezignuje na svůj post v radě MČ Praha 5 místostarostka Nadežda Priečinská (TOP 09). Ve svém rezignačním projevu obsáhle líčí okolnosti této kauzy. Proti Renátě Zajíčkové mediálně vystoupí i senátor Václav Láska.

červen 2020

Občané ve věci střetu zájmů interpelují Renátu Zajíčkovou na červnovém zasedání zastupitelstva MČ Praha 5. Otázky směřují nejen k problematickému pronájmu budovy býv. ZŠ Plzeňská, ale i k okolnostem předkupní smlouvy mezi MČ Praha 5 a RS Development. Starostka Renáta Zajíčková písemně odpovídá, že s projektem dostavby budovy býv. ZŠ Plzeňská nemá nic společného ani MČ Praha 5, ani žádný z členů její rodiny

leden 2021

Na lednovém zasedání školského výboru Prahy 5 padá třaskavá informace, že ve školním roce 2022-23 bude v Košířích chybět 100 školních míst. Zastupitelstvo MČ Praha 5 odmítne návrh radního Damaška (TOP 09), aby starostka Zajíčková hledala řešení školských kapacit i ve střednědobém horizontu (období do roku 2025).

leden 2021

Pavel Světlík (pražský zastupitel, Praha Sobě) vyzývá v občanské interpelaci Renátu Zajíčkovou, aby uvolnila volnou kapacitu budovy bývalé ZŠ Plzeňská pro děti z Košíř a žádá v obou budovách GMVV svolání místního šetření.

březen 2021

ZŠ Nepomucká i ZŠ Weberova na svých webových stránkách inzerují skandální informaci, že v případě počtu uchazečů, který převýší kapacitu tříd prvního ročníku, proběhne o školní místa losování.

duben 2021

Občané Košíř zakládají iniciativu “Košíře bez školy”. Je svolána demonstrace před budovu úřadu MČ Praha 5, které se i přes epidemiologická omezení zúčastní téměř 100 občanů. Zastupitelé jsou interpelováni desítkou rodičů z Košíř. Je vytvořena petice “Nechceme vozit děti přes půl Prahy”. Petiční výbor požaduje svolání mimořádného zasedání zastupitelstva MČ Praha 5 a urychlené řešení aktuální školské krize v Košířích.

Zrealizované akce iniciativy Košíře bez školy

DEMONSTRACE „NECHCEME VOZIT DĚTI PŘES PŮL PRAHY“

Dne 13. 4. 2021 uspořádala naše občanská iniciativa Košíře bez školy demonstraci „Nechceme vozit děti přes půl Prahy“ při zasedání zastupitelstva MČ Praha 5.

Níže naleznete fotografie a video z demonstrace. Autorem fotek je Václav Petřík.

INTERPELACE OBČANŮ PŘI ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 5

V průběhu demonstrace „Nechceme vozit děti přes půl Prahy“ někteří z nás přednesli své interpelace na právě probíhajícím zasedání zastupitelstva.

Záznam interpelací a reakcí paní starostky Zajíčkové (ODS) a pana místostarosty Herolda (ODS) naleznete zde:

ONLINE DEBATA KOŠÍŘSKÝCH RODIČŮ S PANÍ STAROSTKOU A DALŠÍMI ZASTUPITELI MČ PRAHA 5 I ZASTUPITELI HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

V průběhu demonstrace paní starostka Zajíčková navrhla možnost online debaty, kde by se k našim požadavkům vyjádřila, a souhlasila s tím, že ji zorganizuje naše iniciativa. Následně se pokusila namísto online debaty v naší režii zorganizovat debatu v místní škole, kde by však byl počet rodičů omezen maximálně na 15 osob. To jsme považovali za nepřijatelné a trvali jsme na původně domluveném formátu. Nakonec se paní starostka naší debaty přece jen zúčastnila. Spolu s ní byli přizváni i vybraní zástupci MČ Praha 5 i zástupci Hlavního města Praha. Tato online debata proběhla dne 20. 4. 2021 a celkem se jí zúčastnilo přes 100 osob.

Odkaz na debatu naleznete zde:
https://www.youtube.com/watch?v=pj3af3v6whU
Pod odkazem je možné rozkliknout časovou osnovu s odkazy na výstupy jednotlivých aktérů debaty.

PŘEDŽALOBNÍ VÝZVA VEDENÍ GYMNÁZIA VEŘEJNÝCH VZTAHŮ A NAŠE REAKCE

Na začátku celé iniciativy stál tento analytický text „Košíře bez školy“, ve kterém jsme popsali problematiku nedostatečných kapacit základního školství v Košířích a střetu zájmu paní starostky.

Dne 19. 5. 2021 byla autorům textu, Pavlu Světlíkovi a Michalu Kočandrlemu, zaslána od právního zástupce GMVV JUDr. Petra Tomana následující předžalobní výzva.

Zde je zkrácená verze reakce na ni od Pavla Světlíka a Michala Kočandrleho: https://drive.google.com/file/d/16ZqRiPcXcTLdK4xb6AegEnezS7MWkZi7/view

Zde naleznete celou odpověď Pavla Světlíka a Michala Kočandrleho na předžalobní výzvu adresovanou JUDr. Tomanovi: https://drive.google.com/file/d/1jz8kq3ppkSlUD2P09cUPzXEGaLFlEb7_/view

A zde je odkaz na náš analytický text „Košíře bez školy“, který jsme v reakci na předžalobní výzvu upravili: https://drive.google.com/file/d/1p5JKE6EUfsNibxahZ-NzPENpSEgLart1/view

ÚSPĚŠNÁ PETICE A OTEVŘENÝ DOPIS S ŽÁDOSTÍ O SVOLÁNÍ MIMOŘÁDNÉHO ZASTUPITELSTVA

Na základě velkého tlaku ze strany naší iniciativy radnice naštěstí nakonec ustoupila od původně avizovaného losování dětí do prvních tříd, které jsme považovali za zcela skandální. Stalo se tak ale za cenu kritického navýšení počtu dětí v prvních ročnících. Domníváme se, že 30 prvňáčků ve školní třídě nepatří do standardu vzdělávání 21. století. Současně situaci pomohlo vyřešit i velké množství odkladů z důvodu covidové situace. Tato skutečnost však situaci ve školním roce 2022/23 ještě vyeskaluje. Z toho důvodu nadále naléháme na MČ Praha 5 o rychlé řešení situace. Pod naši petici „Nechceme vozit děti přes půl Prahy“ jsme sesbírali 619 podpisů a na základě toho jsme paní starostce a všem zastupitelům MČ Praha 5 dne 21. 5. 2021 odeslali otevřený dopis s výzvou ke svolání mimořádného zastupitelstva.

Otevřený dopis naleznete zde: https://drive.google.com/file/d/1qxRQ_as85oOEP8CX91k2BryeL_zw3jrW/view

Reakce jednotlivých zastupitelů budeme postupně zveřejňovat.

Celý text petice naleznete zde: https://drive.google.com/file/d/1t-eek2sQRRcnt-yZi9Y-5Dlb8u0NmPXL/view

OTEVŘENÝ DOPIS PŘEDSEDŮM STRAN KOALICE SPOLU

Velmi nemile nás překvapila nominace paní Renáty Zajíčkové, starostky MČ Praha 5, na kandidátce předvolební koalice SPOLU do letošních parlamentních voleb. Koalice SPOLU je pro mnohé z nás symbolem naděje na změnu poměrů v této zemi v brzké budoucnosti. O to více je pro nás nepochopitelné, že se na volitelném místě této kandidátky nachází politik, jehož střet zájmů je na poměry politického prostředí jedné pražské městské části plně srovnatelný se střetem zájmů premiéra této země, pana Andreje Babiše.

Z toho důvodu jsme předsedům stran koalice SPOLU dne 27. 5. 2021 odeslali tento otevřený dopis: https://drive.google.com/file/d/1Pi0GD6bV8tCskjWbuCVWJ90Q66T61-cy/view

Váš hlas

Komentáře signatářů petice "Nechceme vozit děti přes půl Prahy – petice za zajištění dostatečné kapacity základního školství v Košířích pro spádové děti"